Warunki gwarancji produktów

1. Gwarancją objęte są wady produktów spowodowane wadami produkcyjnymi, wadliwymi częściami lub materiałami, ujawnionymi w okresie 24 miesięcy od daty wydania produktu.
2. Produkt jest uznany za wadliwy, gdy nie spełnia warunków wynikających z jego przeznaczenia, a wada istniała w momencie wydania produktu.
 

Gwarancja nie obejmuje:

  • uszkodzeń powstałych z winy Klienta,
  • uszkodzeń spowodowanych zdarzeniami losowymi (powodzie, pożary, wyładowania atmosferyczne, itp.),
  • materiałów eksploatacyjnych oraz części posiadających określony czas prawidłowego działania i podlegających naturalnemu zużyciu (np. źródła światła).